Stypendium ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego

STYPENDIUM MINISTRA WŁAŚCIWEGO DO SPRAW KULTURY I OCHRONY DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Kto?
Uczeń szkoły artystycznej prowadzącej kształcenie w zawodzie artystycznym, który ukończył pierwszy rok nauki w danym typie szkoły artystycznej.

Kryteria:
Uczeń, który uzyskał w okresie bardzo dobrą średnią ocen z przedmiotów artystyczno-zawodowych oraz uczeń – laureat międzynarodowego lub krajowego konkursu artystycznego.

Procedura:
Dyrektor szkoły, przedstawia wniosek o przyznanie stypendium - ministrowi właściwemu do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w terminie:

  • do dnia 15 kwietnia - w przypadku uczniów klas programowo najwyższych;
  • do dnia 15 września - w przypadku uczniów pozostałych klas.

Wniosek zawiera w szczególności:

  • imię i nazwisko kandydata do stypendium;
  • informację o spełnianiu przez kandydata do stypendium warunków uzasadniających przyznanie stypendium.

Wysokość stypendium:
Wysokość stypendium nie jest określona w przepisach.

Stypendium wypłaca minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego jednorazowo, w terminach:

  • uczniom klas programowo najwyższych - nie później niż do dnia 31 sierpnia;
  • uczniom pozostałych klas - nie później niż do dnia 31 grudnia.
Skip to content