Stypendium ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania

STYPENDIUM MINISTRA WŁAŚCIWEGO DO SPRAW OŚWIATY I WYCHOWANIA

Kto?
Uczeń szkoły publicznej dla młodzieży lub szkoły niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej dla młodzieży.

Kryteria:
Uczeń, który uzyskał wybitne osiągnięcia edukacyjne, w szczególności:

  • tytuł laureata międzynarodowej olimpiady lub laureata i finalisty olimpiady przedmiotowej o zasięgu ogólnopolskim lub turnieju;
  • tytuł laureata konkursu na pracę naukową, organizowanego przez instytucję naukową lub stowarzyszenie naukowe;
  • najwyższe wyniki w nauce według indywidualnego programu lub toku nauki (uczeń szkoły ponadpodstawowej),
  • uczestniczył w zajęciach w uczelni przewidzianych tokiem studiów na podstawie postanowień regulaminu studiów dotyczących warunków uczestniczenia wybitnie uzdolnionych uczniów w zajęciach przewidzianych tokiem studiów;
  • uzyskał wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym na szczeblu krajowym lub międzynarodowym.

Procedura:
Wniosek o przyznanie stypendium przedstawia kuratorowi oświaty rada pedagogiczna szkoły, której uczniem jest kandydat do stypendium, na podstawie uchwały podjętej po zakończeniu klasyfikacji rocznej i po zasięgnięciu opinii rady szkoły, jeżeli została powołana, w terminie:

  • do dnia zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych - w przypadku uczniów klas programowo najwyższych;
  • do dnia 10 lipca - w przypadku uczniów pozostałych klas.

Wniosek zawiera w szczególności:

  • imię i nazwisko kandydata do stypendium;
  • informację o spełnianiu przez kandydata do stypendium warunków uzasadniających przyznanie stypendium.

Kurator oświaty, w terminie do dnia 30 lipca każdego roku, przedstawia ministrowi właściwemu do spraw oświaty i wychowania wnioski o przyznanie stypendium. Do każdego wniosku kurator oświaty dołącza swoją opinię.

Stypendium przyznaje minister właściwy do spraw oświaty i wychowania.

Wysokość stypendium:
Wysokość stypendium nie jest określona w przepisach oświatowych. Od 2011 roku to ok. 3 000 zł. Stypendium wypłaca minister właściwy do spraw oświaty i wychowania w postaci jednorazowej nagrody.

Skip to content