Zasiłek szkolny

STYPENDIUM SOCJALNE

Kto?

Uczniowie znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w wysokości uzależnionej od skali występowania w rodzinie.

Kryteria:

Stypendium socjalne przysługuje, jeżeli miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia nie przekracza kwoty, o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej – dochód weryfikowany jest co 3 lata i ogłaszany w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej.

Procedura:

Stypendium socjalne przyznawane jest na wniosek:

  1. Rodziców, opiekunów prawnych lub pełnoletniego ucznia;
  2. Dyrektora szkoły, kolegium lub ośrodka, do których uczęszcza uczeń.

Stypendium socjalne może być przyznane z urzędu.

Wniosek o przyznanie stypendium socjalnego składa się w siedzibie GOPS Prażmów przy ul. Czołchańskiego 1A, 05-505 Prażmów w terminie do dnia 15 września danego roku szkolnego, a w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych – do dnia 15 października danego roku szkolnego.

Wysokość stypendium:

Przyznane stypendium socjalne nie może być niższe miesięcznie niż 80% kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych i miesięcznie nie może przekraczać 200% tej kwoty.

 

Skip to content