Stypendia Wójta Gminy Prażmów

STYPENDIUM WÓJTA GMINY PRAŻMÓW

Kto?

Uczniowie/studenci do czasu ukończenia 24 roku życia uczęszczający do szkół podstawowych z klas IV-VIII, ponadpodstawowych oraz uczelni.

Kryteria:

Formy realizacji programu to stypendia w postaci jednorazowych świadczeń pieniężnych o nazwach:

  1. Stypendia za wyniki w nauce;
  2. Stypendia za szczególne osiągnięcia sportowe;
  3. Stypendia za szczególne osiągnięcia artystyczne.

Procedura:

Stypendium przyznaje się za okres od września do sierpnia roku szkolnego, w którym zostały spełnione
przesłanki do jego uzyskania.

Wniosek o przyznanie stypendium Wójta (na określonych drukach) mogą składać:

  1. Rodzice lub prawni opiekunowie;
  2. Dyrektorzy szkół;
  3. Organizacje społeczne;
  4. Kluby.

Do wniosku dołącza się kserokopie dokumentów potwierdzających osiągnięcia oraz w przypadku studentów zaświadczenie z uczelni o realizacji studiów.

Wnioski o przyznanie stypendium składa się w siedzibie CUW Prażmów po zakończeniu rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych, nie później jednak niż do 30 października.

Wysokość stypendium:

W granicach środków przyznanych na ten cel przez Radę Gminy Prażmów, stypendia przyznaje Wójt.

Skip to content