Stypendia szkolne

STYPENDIUM ZA WYNIKI W NAUCE LUB ZA OSIĄGNIĘCIA SPORTOWE

Kto?
Uczeń, każdego typu szkoły z wyłączeniem uczniów klas I-III szkoły podstawowej oraz uczniów klasy IV szkoły podstawowej do ukończenia pierwszego okresu nauki.

Kryteria:
Uczeń, który uzyskał wysoką średnią ocen (co rocznie ustalaną przez komisje stypendialną powołaną przez Dyrektora szkoły) oraz co najmniej dobrą ocenę zachowania w okresie poprzedzającym okres, w którym przyznaje się to stypendium.

Uczeń, który uzyskał wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym na szczeblu co najmniej międzyszkolnym oraz co najmniej dobrą ocenę zachowania w okresie poprzedzającym okres, w którym przyznaje się to stypendium.

Procedura:
Wniosek o przyznanie stypendium składa wychowawca klasy do komisji stypendialnej, która przekazuje wniosek wraz ze swoją opinią dyrektorowi szkoły.

Stypendium przyznaje dyrektor szkoły, zasięgając opinii rady pedagogicznej.

Wysokość stypendium:
Kwotę przeznaczoną na stypendia określa wójt w budżecie gminy.O wysokości stypendium decyduje dyrektor szkoły.

Kwota przyznanego stypendium nie może przekroczyć dwukrotności kwoty wskazanej w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych.

Skip to content