Deklaracja zgodności

Data sporządzenia deklaracji.
Deklarację sporządzono dnia 12.10.2020 r.
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez dyrektora CUW Prażmów.
Informacje zwrotne i dane kontaktowe.
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest administrator strony BIP: Robert Radoński, r.radonski@prazmow.edu.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 22 726 76 40. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.
Koordynatorem ds. dostępności w Gminie Prażmów jest Katarzyna Paprocka. Dane kontaktowe: k.paprocka@prazmow.pl, tel.: 22 727 05 21 w 40.
Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.
Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.
W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.
Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich: https://www.rpo.gov.pl/
Dostępność architektoniczna.
Siedziba Centrum Usług Wspólnych Gminy Prażmów znajduje się w Uwielinach przy ul. Szkolnej 2A. Do Centrum możemy dojść od strony parkingu przy Parku Rekreacji. Można również dojechać autobusami komunikacji miejskiej L19. Dwukondygnacyjny, jasny budynek widoczny z daleka.
W budynku wprowadzono następujące udogodnienia dla osób niepełnosprawnych:
 na parkingu przed budynkiem wyznaczono miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych;
 wejście dla interesantów wyposażono w podjazd o niskim stopniu nachylenia, umożliwiający wjazd osobą poruszającym się na wózkach inwalidzkich;
 toaleta dla osób z niepełnosprawnościami ruchowymi znajduje się na parterze budynku i jest wyposażona w poręcze;
 obsługa interesantów odbywa się na parterze w sali nr 3. Pracownicy merytoryczni podchodzą do interesanta po wcześniejszym wezwaniu przez pracownika kancelarii.
CUW Prażmów nie posiada pętli indukcyjnej. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. W urzędzie gminy nie można skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego.
Budynek Centrum nie jest wyposażony w windę.
Do budynku Centrum można wejść z psem asystującym.

Skip to content