Klauzura informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Realizując obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych dalej: RODO), informujemy, że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Centrum Usług Wspólnych
  w Prażmowie, reprezentowane przez Dyrektora. reprezentowane przez Dyrektora (nr tel.: 22 727 60 97, adres e-mail: inspektor.rodo@prazmow.edu.pl)
 2. W placówce wyznaczono Inspektora Ochrony Danych – Panią Iwonę Obarzanek.
  Z Inspektorem Ochrony Danych można skontaktować się za pomocą poczty elektronicznej (adres: iod@cbi.org.pl) lub poczty tradycyjnej przesyłając na adres Administratora.
 3. CELE I PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA:

Uchwała Nr XXI.201.2020 Rady Gminy Prażmów z dnia 3 lipca 2020r w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej Centrum Usług Wspólnych Gminy Prażmów oraz nadania jej statutu art. 6 ust. 1 lit. a, b, c, e Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

CUW w Prażmowie przetwarza dane w celu realizacji zadania zapewnienia jednostkom obsługiwanym wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej w zakresie wynikającym z treści uchwały Rady Miejskiej Uchwała Nr XXI.201.2020 Rady Gminy Prażmów oraz Uchwałą NR XXII.215.2020 Rady Gminy Prażmów z dnia 22 lipca 2020 r. podjętej na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h), w związku z art. 10a, art. 10b ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, ze zm.) oraz art. 12 ust. 1 pkt 2 i ust. 2, w związku z art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, ze zm.),

 1. Odbiorcami danych osobowych Centrum Usług Wspólnych są:

organy państwowe lub samorządowe oraz inne podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa, celem wykonania ciążących na administratorze obowiązków statutowych lub ustawowych, podmioty wspierające w zakresie obsługi i konserwacji systemów informatycznych.

 1. Przetwarzanie danych jest zgodne z prawem w przypadkach kiedy:
 2. osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów,
 3. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy,
 4. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;
 5. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi.
 6. Centrum Usług Wspólnych w Prażmowie przechowuje dane osobowe przez okres niezbędny do realizacji celu, dla którego zostały zebrane nie dłużej jednak niż przez okres przewidziany w przepisach prawa, w tym ustawie z 14 lipca 1983r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 217 ze zm.) oraz Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z 18 stycznia 2011r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. z 2011r., Nr 14, poz. 67).
 7. Centrum Usług Wspólnych w Prażmowie nie przetwarza danych osobowych w sposób zautomatyzowany ani danych tych nie profiluje.
 8. Celem zapewnienia właściwej ochrony Państwa danych osobowych, podajemy informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych określone w art. 13 lub 14 RODO - w zależności od tego, czy zostały one pozyskane bezpośrednio od Państwa, czy też
  z innych źródeł.

W tym celu mogą Państwo skorzystać ze swoich praw:

 • prawa dostępu do danych- osoba, której dane dotyczą ma prawo do otrzymania informacji m.in. jakie jej dane Administrator przetwarza, w jakich celach są one przetwarzane, oraz uzyskania ich kopii. Mogą Państwo zwrócić się do Administratora z wnioskiem o otrzymanie informacji ( wniosek dostępny w siedzibie Administratora)
 • prawa do usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym)– osoba, której dane dotyczą może wskazać zakres i okoliczności uzasadniające wnioskowane usunięcie danych  np. dane nie są już niezbędne do realizacji celów, dla których zostały zebrane, a nie występują podstawy prawne do  dalszego przetwarzania danych, dane są przetwarzane niezgodnie z prawem.
 • Prawo do usunięcia danych może być zrealizowane w przypadkach, gdy Administrator nie ma podstaw prawnych do przetwarzania danych. Zwracamy uwagę, że jeżeli przetwarzanie danych jest niezbędne realizacji obowiązku prawnego to dane osobowe nie mogą zostać usunięte.
 • prawa do przenoszenia danych- osoba, której dane dotyczą ma prawo otrzymać
  w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe jej dotyczące, które dostarczyła Administratorowi. Wniosek o przeniesienie danych może złożyć osoba, której dane dotyczą. Informacja przekazywana będzie w formie pliku przekazywanego na zabezpieczonej hasłem płycie CD.
 • prawa do ograniczenia przetwarzania danych- osoba, której dane dotyczą wskazuje, że wystąpiły przesłanki określone w art. 18 RODO dla ograniczenia przetwarzania jej danych np.  Administrator nie potrzebuje pewnych danych, nie występują przesłanki do dalszego ich przetwarzania a osoba, której dane dotyczą wnosi o wstrzymanie operacji na danych lub nieusuwanie danych. Każdy wniosek o ograniczenie przetwarzania danych będzie wymagał indywidualnego rozpatrzenia pod względem istniejących podstaw dla przetwarzania danych, celu i zakresu ich przetwarzanych.
 • prawo do sprostowania danych– w każdym momencie, gdy zajdzie taka potrzeba osoba, której dane dotyczą informuje Administrator o zmianie swoich danych osobowych. Mogą Państwo zwrócić się do Administratora z prośbą o sprostowanie nieprawidłowych, czy uzupełnienie niekompletnych danych osobowych.
 • prawo sprzeciwu - w każdym momencie można złożyć sprzeciw wobec przetwarzania danych w sposób zautomatyzowany, w tym profilowania a także sprzeciw wobec przetwarzania danych celach marketingowych. Sprzeciw wobec przetwarzania danych można złożyć np. w placówce Administratora, listownie na adres Administratora. Administratorowi nie wolno już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. To sam administrator odpowiada za wykazanie, że jego ważne prawnie uzasadnione interesy mają nadrzędny charakter wobec interesów lub podstawowych praw i wolności osoby, której dane dotyczą. Jeżeli dane osobowe są przetwarzane do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych na mocy art. 89 ust. 1, osoba, której dane dotyczą, ma prawo wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych, chyba że przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym.
 • Skarga Mają Państwo prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, jeżeli uważają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa.

 

 

 

Klauzule informacyjne dostępne w siedzibie Administratora – u Dyrektora CUW:

Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy

Klauzula informacyjna dla zleceniobiorców

Klauzula informacyjna postępowania o zamówienie publiczne i zawarcie umowy

Klauzula informacyjna dla osób korzystających z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

 

Skip to content